Nazwa projektu: Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej 

Nazwa Beneficjenta: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd

Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Opis projektu:

Geneza projektu wynika z konieczności ochrony, zachowania, digitalizacji oraz dalszego upowszechnienia poprzez ogólnodostępną platformę cennych zasobów archiwalnych, o unikalnym znaczeniu naukowym, kulturowym i historycznym, w skład których wchodzą: Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (tzw. Archiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka (Akta wizytacji biskupich, Akta konsystorskie okresu staropolskiego oraz z XIX/XX w.; Akta wybranych parafii, Akta metrykalne, Indeksy do akt konsystorskich 1634-1859)-Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (Acta Officialia, Acta Episcopalia, Akta Metrykalne, Administratolia, Gratiosa, Liber Ordinationum, Wizytacje dziekańskie)-Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej (Akta metrykalne). Z przeprowadzonych badań ankietowych oraz bardzo dużego zainteresowania środowisk naukowo- badawczych projektem "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", realizowanym przez UPJPII ze środków RPO WM, wynika, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na cyfrowy dostęp do obiektów reprezentujących dziedzictwo nauki i zasoby mające znaczenie historyczne, w tym jako materiał dla badań genealogicznych. Ze względu na postać analogową ww. zasobu oraz w wielu przypadkach zły stan zachowania, wymagający prac konserwatorskich, dostęp do niego jest bardzo ograniczony.Powyższe zasoby nauki mają ogromne znaczenie dla badań nad polskim dziedzictwem w kraju i za granicą w wymiarach badań historycznych, historyczno-artystycznych, genealogicznych, antropologicznych, kulturoznawczych i geograficznych. Ich szerokie udostępnienie przyczyni się do rozwinięcia badań w dziedzinie nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, w wielu ośrodkach naukowych w Polsce. Projekt umożliwi uzyskanie sprawnego, skutecznego i bezkosztowego dostępu do unikalnych zasobów Archidiecezji Krakowskiej i Archidiecezji Lwowskiej dla odbiorców ostatecznych oraz zwiększy bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów archiwalnych dla kolejnych pokoleń.

 

Cele projektu:

Celem strategicznym projektu, wyznaczonym na poziomie zgodności z celem szczegółowym 4: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, wskazanym w ramach Osi priorytetowej II: „E-administracja i otwarty rząd” PO Polska Cyfrowa 2014-2020 jest: „Zwiększenie w wyniku digitalizacji dostępności unikalnych zasobów nauki wchodzących w skład: Archiwum Archidiecezji Lwowskiej, tzw. Archiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka (Akta wizytacji biskupich, Akta konsystorskie okresu staropolskiego oraz z XIX/XX w.; Akta wybranych parafii, Akta metrykalne, Indeksy do akt konsystorskich 1634-1859) Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (Acta Officialia, Acta Episcopalia, Akta Metrykalne, Administratolia, Gratiosa, Liber Ordinationum, Wizytacje dziekańskie) Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej (Akta metrykalne).

 

Cele bezpośrednie projektu:

  • Opracowanie opisów metadanowych dla dokumentów archiwalnych poddanych digitalizacji i zapewnienie ich wysokiego poziomu naukowego i użyteczności.
  • Wzmocnienie potencjału technicznego i digitalizacyjnego Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego poprzez niezbędne zakupy infrastruktury i prace adaptacyjne
  • Rozbudowa i udostępnienie portalu „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej”. Wyznaczone cele są spójne z celem szczegółowym
  • „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, wskazanym w ramach Osi priorytetowej II: „E-administracja i otwarty rząd” PO Polska Cyfrowa 2014-2020. Zakłada on wzrost dostępności oraz poprawę jakości informacji sektora publicznego, w tym zasobów nauki, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania. Zgodność ta wynika z faktu, że celem projektu jest zwiększenie w wyniku digitalizacji dostępności unikalnych zasobów nauki wchodzących w skład trzech unikatowych i bezcennych pod wzgl. naukowym i historycznym, archiwów kościelnych, których zasoby dotąd nigdy nie były publikowane w formie cyfrowej i w domenie publicznej.W nauce otwartość nie tylko wyników badań i publikacji naukowych, otwartość i dostęp do dokumentów źródłowych, zwł. historycznych (o bardzo szerokim spectrum wykorzystania w rozwoju nauk humanistycznych, społecznych), do jakich należy zaliczyć ww. archiwalia zapewnia szybszy obieg informacji, niezbędny w nowoczesnej, szybko rozwijającej się nauce. Planowane do digitalizacji i udostępnienia zasoby „Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Krakowskiej” spełniają kryterium źródła historycznego do poznawania, badania i analizy dziejów Polski oraz dawnych Kresów Rzeczpospolitej (dokumenty kościelne i powiązane z urzędami, relacje, sprawozdania, spisy, wszelkiego rodzaju dokumenty normatywne, epistolarne i in.). Ponadto planowana otwartość danych naukowych i możliwość ich ponownego wykorzystania gwarantuje dostęp do wiedzy, która stanowi podstawę społeczeństwa opartego na wiedzy. W gospodarce dane z zasobów nauki mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych produktów i usług przez biznes, dzięki czemu generowana jest wartość dodana. Projekt będzie mieć wpływ m.in. na rozwój specjalistycznych przedsiębiorstw genealogicznych i firm z sektora przemysłów kreatywnych. Projekt niesie możliwość bardzo szerokiego wykorzystania zasobów nauki, przydatnych nie tylko dla środowisk badawczych, przedsiębiorstw, ale także dla innych grup społecznych, jak uczniowie, nauczyciele, hobbyści, pasjonaci, w tym osoby niepełnosprawne. Zdigitalizowane i udostępnione zasoby będą mieć istotny wpływ na rozwój dyscyplin nauk humanistycznych: historia i nauki pomocnicze historii; etnografia i etnologia, nauki o kulturze i religii, socjologia, filozofia, religioznawstwo, nauki o sztuce, językoznawstwo. Ponadto będą także przydatne do rozwoju wybranych dziedzin nauk społecznych takich jak socjologia i prawo kanoniczne, stanowiąc cenny przyczynek historyczny do opisu historii przemian społecznych na ziemiach polskich i ziemiach dawnych Kresów Rzeczpospolitej.

Wartość projektu: 7 328 560,43 PLN

Wartość dofinansowania: 7 328 560,43 PLN (stanowiące nie więcej niż 100 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

  • z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 6 202 160,69 zł i stanowiące nie więcej niż 84,63 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
  • z budżetu państwa w  kwocie nieprzekraczającej: 1 126 399,74 zł i stanowiące 15,37 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Czas trwania projektu: 2 stycznia 2020 – 31 grudnia 2022