Dnia 8 grudnia 2022 roku w Auli Uniwersytet Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbyła się konferencja naukowa Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Krakowskiej pt. „Cyfrowe Archiwa Kościelne”. Stanowiła ona podsumowanie wieloletnich prac nad digitalizacją archiwów kościelnych Archidiecezji Krakowskiej w ramach projektu realizowanego przez Pracownię Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków. Spotkanie rozpoczął Ks. prof. dr hab. Jacek Urban, który przywitała zebranych gości.

Podczas konferencji zespół Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Krakowskiej, reprezentowany przez dr Józefa Skrabskiego, mgr Delfinę Kościółek, mgr Jacka Świderskiego oraz mgr Artura Karpacza, podzielił się swoimi doświadczeniami z realizacji projektu. W czasie swoich wypowiedzi poruszyli oni temat digitalizacji Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie i innych archiwów kościelnych oraz zaprezentowali funkcjonowanie portalu https://caak.upjp2.edu.pl/, gdzie zostały opublikowane w formie cyfrowej wszystkie archiwalia objęte projektem.

Zaproszeni do udziału w konferencji prelegenci przedstawili wystąpienia i referaty dotyczące digitalizacji i udostępniania kościelnych archiwów w innych instytucjach, dzięki czemu słuchacze mieli okazję poznać różnorodne praktyki towarzyszące tworzeniu cyfrowych zasobów. O digitalizacji archiwów kościelnych w Archiwum Narodowym w Krakowie opowiedzieli mgr Daniel Florek oraz mgr Wojciech Staszkiewicz, a temat kontroli jakości w procesie digitalizacji obiektów płaskich poruszył  Andrzej Czyż. Praktyki z innych ośrodków zaprezentowali Ks. dr Jan Maria Musielak z referatem poświęconym Cyfrowemu Archiwum Archidiecezji Poznańskiej oraz Ks. dr Czesław Chrząszcz z wystąpieniem pt. „Digitalizacja metryk parafii diecezji Bielsko-Żywieckiej”.

Konferencja „Cyfrowe Archiwa Kościelne”, nie tylko poruszała najważniejsze kwestie związane z digitalizacją archiwaliów kościelnych, ale była również przyczynkiem do twórczej dyskusji nad wszelkimi aspektami związanymi z cyfrowym utrwalaniem kościelnego dziedzictwa archiwalnego, udostępnianiem, wykorzystaniem w edukacji, uwarunkowaniami prawnymi i historycznymi.

 

Projekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej jest realizowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), umowa nr: POPC.02.03.01-00-0078/19-00.

Konferencja naukowa 2022. Zdjęcie sali konferencyjnej z uczestnikamiKonferencja naukowa 2022. Zdjęcie sali konferencyjnej z uczestnikamiKonferencja naukowa 2022. Zdjęcie sali konferencyjnej z uczestnikami