Pracownia przy Bernardyńskiej 3

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków została utworzona w roku akademickim 2007/2008 w ramach Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego i pod opieką Instytutu Historii Sztuki i Kultury. Jej głównym zadaniem jest prowadzenie prac inwentaryzacyjnych oraz opracowanie naukowe zabytków sakralnych, kościelnych bibliotek i archiwów w kolejnych dekanatach diecezji Kościoła polskiego, w pierwszej kolejności w Archidiecezji Krakowskiej. Na początku 2017 roku dzięki wsparciu władz Uczelni Pracownia zyskała nowe pomieszczenia w przyziemiu budynku uniwersyteckiego mieszczącego się przy ul. Bernardyńskiej 3. Wówczas przeszły one gruntowny remont oraz poddane zostały pracom adaptacyjnym na potrzeby projektu „Sakralne Dziedzictwo Małopolski’’ realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  Przez trzy lata zespół historyków i historyków sztuki, archiwistów oraz fotografów i skanerzystów kierowany przez dra Józefa Skrabskiego pracował tu nad powstaniem portalu internetowego udostępniającego zdigitalizowane dzieła sztuki z małopolskich kościołów oraz wybrane archiwalia z zasobów zgromadzonych w Archiwum Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej. Od początku stycznia strona jest dostępna pod adresem: https://sdm.upjp2.edu.pl.


Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej

Pod koniec 2019 roku Uniwersytet Papieski pozyskał dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 7 328 560,43 PLN na realizację projektu zatytułowanego „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej”. To kolejny projekt digitalizacyjny prowadzony przez UPJPII. Zakłada on digitalizację a następnie udostępnienie w Internecie ponad tysiąca jednostek archiwalnych wchodzących w skład trzech zasobów archiwalnych o unikalnym znaczeniu naukowym, kulturowym i historycznym: Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (Archiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka), Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Do końca 2022 roku wymienione materiały zostaną opublikowane w istniejących już serwisie „Sakralne Dziedzictwo Małopolski”. Realizację projektu w styczniu 2020 roku rozpoczęła Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Uniwersytetu Papieskiego.


Zakres prac remontowych

W pierwszym kwartale 2020 roku pomieszczenia zajmowane do tej pory przez Pracownię zostaną wyremontowane i przystosowane do potrzeb realizacji projektu „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej". Ze względu na skalę przedsięwzięcia Pracownia zostanie powiększona o nowe pomieszczenia przeznaczone dla zatrudnionych w projekcie archiwistów oraz grafików i fotografów.  Wyremontowana Pracownia będzie podstawowym miejscem prowadzenia procesu digitalizacji, archiwizacji oraz opracowania naukowego dokumentów. Niezbędny zakres prac remontowych obejmuje przygotowanie projektu adaptacji lokali, w tym remont pomieszczenia, w którym zostaną zamontowane specjalistyczne skanery do digitalizacji archiwaliów oraz remont pokoi archiwistów. We wszystkich pomieszczeniach wymieniona zostanie instalacja elektryczna oraz zainstalowana sieć komputerowa. Lokale będą wyposażone w klimatyzację, specjalistyczną instalację kontroli dostępu oraz sygnalizację pożaru. W dalszej kolejności zakupione zostanie wyposażenie Pracowni –  meble, w tym szafy do przechowywania archiwaliów oraz specjalistyczne skrzynie termoizolacyjne do ich przewożenia. W dalszej kolejności planowany jest zakup sprzętu digitalizacyjego, który pozwoli na zwiększenie ilości stanowisk digitalizacyjnych z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej jakości uzyskanych odwzorowań cyfrowych, a także wymienności newralgicznych elementów zestawu pomiędzy stanowiskami w celu zapewnienia najbardziej płynnego i nieprzerwanego procesu skanowania metodą fotograficzną oraz rozbudowana zostanie informatyczna infrastruktura Pracowni.


___


Projekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Wartość dofinansowania: 7 328 560,43 PLN (stanowiące nie więcej niż 100 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

– z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 6 202 160,69 zł i stanowiące nie więcej niż 84,63 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
– z budżetu państwa w  kwocie nieprzekraczającej: 1 126 399,74 zł i stanowiące 15,37 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

Projekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Justyna Kuska

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII przed remontemPracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII przed remontemProjekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.