W pierwszym kwartale 2020 roku pomieszczenia zajmowane do tej pory przez Pracownię zostały gruntowanie wyremontowane i przystosowane do potrzeb realizacji projektu „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej". Ze względu na skalę przedsięwzięcia Pracownia została powiększona o nowe pomieszczenia przeznaczone dla zatrudnionych w projekcie archiwistów oraz grafików i fotografów.  Wyremontowana Pracownia to podstawowe miejsce prowadzenia procesu digitalizacji, archiwizacji oraz opracowania naukowego zabytkowych dokumentów objętych projektem „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej". Zakres prac remontowych objął przygotowanie projektu adaptacji lokali, w tym remont pomieszczenia, w którym umieszczono specjalistyczne skanery do digitalizacji archiwaliów oraz remont pokoi archiwistów. We wszystkich pomieszczeniach wymieniono instalację elektryczną oraz zainstalowano sieć komputerową. Lokale wyposażono w klimatyzację, specjalistyczną instalację kontroli dostępu oraz sygnalizację pożaru. Zakupiono również wyposażenie Pracowni –  meble, w tym szafy do przechowywania archiwaliów oraz specjalistyczne skrzynie termoizolacyjne służące do ich transportu. Po zakończeniu prac remontowych zakupiono specjalistyczny sprzęt digitalizacyjny, co pozwoliło na zwiększenie ilości stanowisk digitalizacyjnych z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej jakości uzyskanych odwzorowań cyfrowych oraz rozbudowano zaplecze informatyczne Pracowni.

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków została utworzona w roku akademickim 2007/2008 w ramach Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego i pod opieką Instytutu Historii Sztuki i Kultury. Jej głównym zadaniem jest prowadzenie prac inwentaryzacyjnych oraz opracowanie naukowe zabytków sakralnych, kościelnych bibliotek i archiwów w kolejnych dekanatach diecezji Kościoła polskiego, w pierwszej kolejności w Archidiecezji Krakowskiej. Na początku 2017 roku dzięki wsparciu władz Uczelni Pracownia zyskała nowe pomieszczenia w przyziemiu budynku uniwersyteckiego mieszczącego się przy ul. Bernardyńskiej 3. Wówczas przeszły one gruntowny remont oraz poddane zostały pracom adaptacyjnym na potrzeby projektu „Sakralne Dziedzictwo Małopolski’’ realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  Przez trzy lata zespół historyków i historyków sztuki, archiwistów oraz fotografów i skanerzystów kierowany przez dra Józefa Skrabskiego pracował tu nad powstaniem portalu internetowego udostępniającego zdigitalizowane dzieła sztuki z małopolskich kościołów oraz wybrane archiwalia z zasobów zgromadzonych w Archiwum Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej. Od początku stycznia strona jest dostępna pod adresem: https://sdm.upjp2.edu.pl.

Zdjęcia wyremontowanej Pracowni można zobaczyć tu: Galeria


___

Projekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Wartość dofinansowania: 7 328 560,43 PLN (stanowiące nie więcej niż 100 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 6 202 160,69 zł i stanowiące nie więcej niż 84,63 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Justyna Kuska

Pracownia po remoncie, pomieszczenia archiwistówPracownia po remoncie, pomieszczenia archiwistówProjekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.