26. września godz. 12:00

"Źródła metrykalne w archiwach archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej digitalizowane w projekcie „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej”, dr Piotr KOŁPAK, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie"

W ramach prac nad projektem Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej realizowanym w Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJP2 ważne miejsce zajmuje opracowanie i udostępnianie ksiąg metrykalnych (od XVI do początku XX wieku) przechowywanych w zasobach Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz ponad 40 parafii diecezji bielsko-żywieckiej – w tym interesującego i zróżnicowanego zbioru ksiąg metrykalnych cieszyńskich i bielskich zawierających wpisy dotyczące społeczności rzymskokatolickiej i augsburskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014–2020 i zakłada wykonanie ponad 500 000 skanów archiwaliów ze wskazanych instytucji oraz ich udostępnienie w domenie publicznej na portalu internetowym Sakralne Dziedzictwo Małopolski. Prezentacja będzie miała na celu scharakteryzowanie tych zespołów archiwalnych jako niezwykle pomocnych dla badań genealogicznych.

dr Piotr Kołpak – W 2020 roku w Instytucie Historii UJ obronił doktorat pt. „Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów”. W latach 2014-2017 pracownik naukowy w projekcie Corpus Vitrearum Medii Aevi (Instytut Historii Sztuki UJ), a w latach 2017-2019 projektu Sakralne Dziedzictwo Małopolski (UPJP2). Od stycznia 2020 roku archiwista w projekcie Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej.


Pełny program konferencji:

https://genealodzy.opole.pl/konferencja2020/program

O Konferencji:

W konferencji co roku bierze udział do 300 osób amatorsko i zawodowo zajmujących się problematyką genealogii. Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań z zakresu genealogii i archiwistyki, materiałów (źródeł) genealogicznych (archiwalnych, historycznych), ich wzajemnych powiązań i możliwości badawczych, z uwzględnieniem osiągnięć i planów, obszarów współpracy i wymiany doświadczeń między: zawodowymi i amatorskimi badaczami genealogii; państwowymi, kościelnymi i prywatnymi archiwami, bibliotekami i muzeami; szkołami i uczelniami; towarzystwami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami genealogicznymi, szlacheckimi, archiwalnymi, bibliotecznymi, nauczycielskimi, uczniowskimi, akademickimi; wydawcami, redakcjami i autorami wydawnictw, producentami oprogramowania, współtwórcami i wolontariuszami projektów (baz danych, serwisów społecznościowych, portali internetowych) oraz firm działających na rzecz genealogii i genealogów.

Justyna Kuska

VII. Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna w Brzegu, prezentacjaVII. Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna w Brzegu, prezentacjaProjekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.dr Piotr Kołpak i Artur Karpacz podczas wystąpienia na VII. Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w BrzeguArtur Karpacz podczas wystąpienia na VII. Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w Brzegudr Piotr Kołpak i Artur Karpacz podczas wystąpienia na VII. Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w Brzegu